segones.gif (14736 bytes)
Energia solar fotovoltaica
Oscar Aceves
Enginyer Industrial. Director general de Teulades i Façanes Multifuncionals (TFM)

 

1. ARQUITECTURA SOLAR

Energia i entorn

La preocupació pel nostre entorn creix dia a dia: pol·lució, degradació del medi ambient, residus, esgotament de recursos i canvi climàtic són problemes preocupants. Un problema específic és l’efecte hivernacle, degut principalment a les emissions de CO2 de les fonts d’energia convencionals.

La qüestió sorgeix quan la societat no vol renunciar al nivell de confort assolit, per al qual l’energia és essencial.

Consum d’energia

La gent sap que la demanda global d’energia està creixent. Però no és tan sabut que la distribució del consum energètic està canviant en aquests darrers anys.

La introducció de tecnologies més eficients en la indústria està reduint el pes d’aquest sector. D’altra banda, els alts nivells de confort requerits estan augmentant el consum als edificis. A més, als països de l’àrea mediterrània, l’ús de grans superfícies envidrades augmenta el consum d’energia per a la climatització.

La conclusió és que el consum energètic en edificis és un tema que ha de ser reprès.

Energia solar en edificis

Eficients tecnologies per a la il·luminació i climatització estan essent utilitzades cada vegada més. Dissenys bioclimàtics permeten una reducció de l’energia consumida per a la climatització. Al mateix temps, hi ha hagut una generalització de l’ús de tècniques més eficients per reduir el consum elèctric.

S’han fet avenços significatius; aquest progrés és un important primer pas en aquesta direcció.

L’energia solar va un pas més enllà. Els edificis no només estalvien energia, sinó que també la produeixen sense contaminar i aprofitant una font inexhaurible: el sol. Electricitat produïda en pannells fotovoltaics i energia tèrmica per mitjà de col·lectors solars poden cobrir total o parcialment la demanda energètica de l’edifici.

La tradicional confrontació entre nivells de confort més alts (amb l’energia que requereixen) i el respecte envers el medi ambient va sent superada gràcies a les noves tecnologies, que han produït una nova generació d’edificis sostenibles.

2. BASES DE LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA

La tecnologia fotovoltaica (FV) transforma directament la radiació solar en energia elèctrica. El seu continu desenvolupament ha dut a un increment del seu rendiment i fiabilitat i ha donat lloc a una baixada del seu cost.

Els principals avantatges de la tecnologia FV són els següents:

• Ús d’una font local inesgotable: el sol.

• És totalment neta, no produeix emissions de CO2 i SO2 -com sí s’esdevé amb les fonts convencionals d’energia – ni residus.

• Producció localitzada en el lloc de consum.

Sistemes connectats a la xarxa

Emprats quan la xarxa elèctrica està disponible. El sistema FV està connectat a la xarxa pública. Un inversor transforma l’electricitat DC generada fotovoltaicament en l’electricitat AC de la xarxa. L’electricitat no consumida directament s’introdueix a la xarxa. En un sistema individual típic, pot tractar-se del 50%. En oficines o edificis comercials, el percentatge pot ser menor. Hi ha grans diferències entre països i regions pel que fa als requeriments i al preu d’introduir electricitat d’origen FV a la xarxa.

Un sistema FV per satisfer el 50% de l’energia elèctrica consumida a la llar s’obté amb un sistema de 3 o 2,5 o 1,5 kWp, que representa una superfície de captació de 25 o 20 o 12 m2 (per al nord, centre i sud d’Europa, respectivament).

wpe1.jpg (11746 bytes)Sistema conectat a xarxa

 

Sistemes aïllats

Usats en indrets allunyats de la xarxa elèctrica. És necessari la utilització d’una bateria per a l’emmagatzematge, així com d’un regulador de càrrega que supervisi el procés càrrega-descàrrega i asseguri una llarga vida de les bateries. Quan es vol transformar DC a AC, també cal un inversor DC/AC.

Aquests sistemes han de ser dimensionats per cobrir la totalitat de la demanda i, per tant, són més grans que els equivalents connectats a la xarxa.

wpe4.jpg (7842 bytes)Sistema aillat
 

3. ALGUNS DELS COMPONENTES SOLARS ACTUALS PER A L’EDIFICACIÓ

Les instal·lacions tradicionals de components solars en edificis solen fer servir els mòduls estàndards, normalment sobre estructures independents i, anant molt bé, sobreposades a alguna part de l’edifici com ara teulades o façanes.

Darrerament s’estan comercialitzant alguns components solars especialment dissenyats per a edificis.

3.1 Cèl·lules fotovoltaiques

Tot i que les cèl·lules més comunament usades provenen del mateix material base, el silici, diferents tecnologies ofereixen cèl·lules amb diferents característiques tècniques i estètiques.

Les cèl·lules monocristal·lines són de 10 x 10 cm2 i 350 micres d’espessor, amb un rendiment del 14-17%. Les cèl·lules policristal·lines d’idèntiques dimensions atenyen un rendiment del 12%.

Una tecnologia diferent és la del silici amorf. Una fina capa de silicona (de poques micres) és col·locada al damunt d’un vidre que té una imprimació metàl·lica transparent. Aquestes cèl·lules, anomenades de capa fina, tenen una eficiència del 5-8% i diversos metres quadrats.

Les últimes tecnologies ofereixen cèl·lules de diferents colors i nous materials base, com ara l’arseniür de gal·li (GaAs), tel·luri de cadmi (CdTe) o diseleniür de coure i indi (CIS).

Cal protegir les cèl·lules FV mitjançant un encapsulat amb un vidre frontal i una protecció a la part posterior, formant-se així els mòduls FV.

pv-cells.gif (15595 bytes)Cèl·lules fotovoltaiques
 

3.2 Mòduls FV

Els mòduls FV estan dissenyats per a la intempèrie; poden, doncs, formar part de la pell d’un edifici. Tanmateix, les diverses tecnologies d’encapsulat donen com a resultat una gamma d’elements constructius amb diferents característiques:

a) Vidre-plàstic posterior: l’adhesiu transparent és normalment EVA (Etil-Vinil-Acetat) i el plàstic posterior TedlarTM de diferents colors, translúcid o transparent.

b) Vidre-vidre: el plàstic posterior és substituït per un segon vidre. L’adhesiu transparent són resines o silicones.

Els mòduls estàndards tenen un marc d’alumini. Els mòduls sense marc, anomenats laminats, s’utilitzen preferentment per a la integració arquitectònica.

Diversos fabricants de mòduls ofereixen productes de la grandària, forma, tipus de cèl·lules i disposició de les mateixes segons el client ho desitgi i els ho demani, cosa que permet una gran creativitat i adaptabilitat als requeriments arquitectònics de l’edificació existent.

moduls_fv.jpg (61450 bytes)Mòduls FV
 

3.3 Teula solar

Diverses companyies han desenvolupat mòduls especials FV capaços de substituir les teules tradicionals mantenint les propietats d’impermeabilitat.

Algunes companyies ofereixen productes FV amb la mateixa forma i dimensions que les teules o pissarres tradicionals, fent possible una millor integració o fins i tot la substitució de les teules existents. D’altres ofereixen teules més grans, per reduir costos.

teula_solar.gif (68473 bytes)Teula
solar
 

3.4 Para-sols

Les cèl·lules FV poden encapsular-se, formant mòduls especials que es poden utilitzar com a elements per fer ombra i de control solar.

Succeeix un fenomen sinèrgic. Per motius de confort, cal evitar l’accés directe de llum. Per a això, no hi ha res millor que les cèl·lules FV, ja que necessiten llum directa del sol.

Sistema de seguiment. Es pot instal·lar un sistema automàtic que orienti els para-sols perpendicularment al sol. Aleshores la sinergia és màxima, perquè en qualsevol moment la producció d’electricitat també ho és, i s’elimina la llum directa, però no pas la indirecta, que passa a través d’aquests dispositius.

Els para-sols, que es poden fer servir en façanes verticals o en teulades formant marquesines, creen un ambient clar i harmoniós.

parasoles.gif (24017 bytes)Para-sols
 

3.5 Mur cortina ventilat

El mur cortina ventilat és, de fet, un element híbrid termo-FV que forneix d’electricitat i aire calent. Consisteix en dos paraments, una paret interior i una altra exterior, separades per una cambra d’aire ventilada. Les característiques principals són les següents:

Paret exterior: envidrament normal o laminat FV semi-transparent a la zona de visibilitat i pannell FV opac a la zona de no visibilitat.

Paret interior: doble envidrament aïllant a la part de visibilitat, i pannell aïllant tèrmic i acústic a la zona de no visibilitat.

Cambra d’aire: es pot ventilar per convecció natural (efecte xemeneia) o forçada.

Millor rendiment FV: gràcies al flux d’aire es redueix la temperatura de les cèl·lules FV, millorant la seva producció.

Protecció solar: la instal·lació de cortines a l’interior de la cambra ventilada permet modificar significativament el factor solar, la transmissió de llum, la temperatura de les superfícies i el coeficient de transmissió tèrmica.

Millor rendiment tèrmic: la cambra constitueix una nova zona aïllant, que ofereix una considerable minva del coeficient global de transmissió tèrmica i pot ser modificada amb la ventilació forçada, obtenint-se una K més baixa i una més gran ventilació. A més, situant la cortina a l’interior i no a l’ exterior de l’edifici, la calor que aquesta reté s’aprofita sense que passi a l’interior.

Confort tèrmic: l’eliminació de l’efecte "paret radiant", freda a l’hivern i calenta a l’estiu.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Exemple: barreja PV opac / vidre normal
50% opac: pannell FV + pannell aïllant 40 mm
50% visibilitat: pannell reflectant + doble vidre.
K = 1,5 W/m2K (menys amb vent. forç.) dBA = 40 at 500 Hz

facana_ventilada.gif (95377 bytes)
 

4. ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ

4.1 On integrar FV als edificis?

L’àrea solar, òbviament ha d’estar dirigida cap al sud (entre SE i SW) i estar lliure d’ombres.

En tots els casos, l’àrea haurà d’adaptar-se als requeriments arquitectònics (per exemple: transparència, aïllament tèrmic, etc.). També es tindrà en compte l’estalvi en materials de construcció substituïts. Una façana habitualment costarà més que una teulada.

where integrate pv in the building .gif (40583 bytes)
 

4.2 Grau d’integració

Els següents conceptes de tècniques d’integració, amb diferents graus d’integració, poden ser aplicats a tots els elements d’energia solar.

Independent

És un mètode fàcil i simple, molt utilitzat en teulades planes i edificacions ja existents. Els pannells FV es munten sobre una estructura independent de l’edifici.
Així, els pannells FV poden situar-se amb l’orientació i inclinació òptimes, però poden presentar un impacte visual fort a l’edifici.
No hi ha cap estalvi per substitució d’elements.

independent structure 1.gif (26373 bytes)independent structure 2.gif (35275 bytes)Estructura independent


Sobreposat

Un altre bon mètode, simple i fàcil, per a edificis ja existents.
Els pannells FV es munten amb una petita estructura sobre la pell de l’edifici i en paral·lel a ella.
L’impacte visual no és tan fort.
No hi ha cap estalvi per substitució d’elements.

superimposed elements 1.gif (27105 bytes)superimposed elements 2.gif (19283 bytes)Elements sobreposats

 

Integrat

En els següents casos els pannells FV tenen una funció arquitectònica, a banda de generar electricitat. Llavors alguns elements de construcció se substitueixen, produint en cada cas el corresponent estalvi.
És el més escaient per a edificis nous. Presenta un aspecte net i bonic.


Revestiment (façanes o teulades fredes)

Una capa externa, formada per pannells FV que garanteixen la impermeabilització, se situa al damunt d’una capa opaca que aïlla tèrmicament.
La teula FV és una tècnica especial per a integració a les teulades. És necessària la ventilació per la part posterior dels pannells per tal d’obtenir un bon rendiment de les cèl·lules.
L’estalvi és significatiu.

overcladding 1.gif (26834 bytes)overcladding 2.gif (26897 bytes)Revestiment


- Coronament (façanes o teulades calentes)

El pannell FV fa de teulada o façana. S’utilitzen sistemes convencionals adaptats d’envidrament (silicona estructural, "muntant-travesser"). També en FV, una doble paret que tanca una cambra ventilada millora les prestacions tèrmiques i permet generar aire calent per a calefacció.
L’estalvi és màxim.

facana1.gif (22152 bytes)facana2.gif (18674 bytes)Façanes
teulades1.gif (12634 bytes)teulades2.gif (15781 bytes)Teulades


- Para-sol

Diferents solucions com ara envelats, etc., fan ombra a l’interior, protegint de la llum directa del sol i permetent el pas de llum indirecta.
Permeten l’ús de sistemes de seguiment per tal d’optimitzar la producció d’electricitat.
L’estalvi és significatiu.

parasoles1.gif (19267 bytes)parasoles2.gif (28989 bytes)Para-sols
 

Tornar a Introducció a les tecnologies
Tornar a SIMPOSI