segones.GIF (14736 bytes)
Presentació
Patrice Génet
President
del Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du Languedoc-Roussillon

 

Aquesta trobada és el resultat d’un treball col·lectiu que s’inscriu en la línia de la cooperació transfronterera. Referma, d’altra banda, la idea latent que els intercanvis culturals entre la regió del Llenguadoc-Rosselló i la Catalunya del Sud poden desembocar en accions eficaces que són d’interès comu per a la col·lectivitat dels homes.

Pel que fa al tema de les energies renovables, arquitectes francesos i catalans han avaluat, comparat i confrontat plegats llur cabal de saber, coneixement i reflexió per tal d’oferir aquestes jornades de formació/informació adreçades als professionals de l'arquitectura, de la construcció, de l’urbanisme i del medi ambient.

Durant els anys 70, l’alerta general sobre la crisi energètica va fer prendre consciència de la incidència de les seves conseqüències en la creació d’espais edificats i, més particularment, en la concepció arquitectònica. Les energies fòssils començaren aleshores a ésser qüestionades.

Des de fa una vintena d’anys, l’energia s’ha consolidat com la quarta dimensió de l’arquitectura. S’ha anat associant progressivament la idea d’un desenvolupament durador del nostre medi ambient amb la capacitat de revalorar les energies renovables.

Aquest assenyat gir envers la reconsideració dels tresors naturals que ens envolten té, a més, una contrapartida positiva: implica un excel·lent coneixement de les prestacions d’aquestes energies i de llur camp d’utilització.

L’objectiu és doble. Consisteix alhora a consolidar les bases d’unes relacions harmonioses entre tota construcció i el seu entorn ambiental immediat, i a garantir als usuaris el confort que tenen el dret d’exigir. Filant més prim encara, la noció d’"economia", represa i ampliada per la noció de "cost global", completa l’argumentació.

Així es comprèn millor la rellevància del rol de l’arquitecte, actor imprescindible d’una estesa reflexió sobre les energies renovables. Tradicionalment, la tria de les tècniques i dels materials de construcció ha trobat la seva justificació en les qualitats funcionals, estètiques o econòmiques d’aquests. Es tracta, d’ara endavant, d’associar a aquesta tria nous criteris, com l’estalvi de matèria primera i d’energia en fabricació o la utilització de fonts energètiques locals.

Ja el 1997, la Comissió Europea, en el seu Llibre Blanc, va subratllar la importància d’adoptar un acord global per a la integració de mesures d’ús racional de l’energia i d’utilització de les energies renovables. Talment, la mateixa Comissió va considerar que el consum total d’energia en el sector de l’hàbitat i dels serveis podia ser reduït fins al 50% en la Unió Europea d’aquí a l’any 2010.

L’aposta és important, car condiciona de forma evident el nostre mode de vida per a les dècades properes, des del moment en què la concepció arquitectònica de les construccions en què els ciutadans de demà viuran i treballaran, prengui en consideració aquest nou estat de coses.

La cooperació que s’ha establert entre les nostres dues regions ha estat afavorida per les nostres conviccions comunes, però també per les nostres respectives sensibilitats.

Vagi per endavant que em sento content per l’eficàcia del nostre treball col·lectiu, per tal com s’adscriu dins la perspectiva de la recerca universal d’un món millor per al ciutadà.

Tornar a Presentacions Institucionals
Tornar a SIMPOSI