la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 18 a 24 MAIG 2009 següent

 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 Dissabte 23

 

  JORNADA SAT
TCQ EXPRES (ITEC)

CONFERÈNCIA
JACOBO GARCIA GERMANL

   
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

 

JORNADA TCQ EXPRES (ITEC)
Dimecres 20 de maig de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 17:00 a 19:00h..
Preu:Gratuït
+ info
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

CONFERÈNCIA
JACOBO GARCIA GERMAN, arquitectos

Dijous 21 de maig de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora: 20:00h
WEB Jacobo Garcia German

EXPOSICIÓ
REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig
Lloc: Barhaus COAC Tarragona


 

PUBLICACIONS
AT #19 CAMP.
Ja pots consultar el nou número de la revista.
A la teva disposició al web de la AT o be clicant aquí.
Contingut:
Un camp de coses. Manuel de Solà-Morales | El Camp, vertical. Sebastià Jornet | Les cruïlles del Camp. Carles Crosas/Jorge Perea | El paisatge futur ja és present al Camp. María Goula | El Camp, un espai públic. Jordi Bellmunt | Un tramvia de Tarragona a l’AVE. Miquel Roa | El Tren: vies d’urbanitat. Jordi Sardà

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Peter Zumthor,
ha estat premiat aquest any, amb la prestigiosa medalla Pritzker d’arquitectura.
Si vols conèixer part de la seva trajectòria, consulta aquesta adreça, creada fa uns mesos: http://www.pritzkerprize.com/laureates/2009/index.html.

També hi trobaràs informació, gràfica i de vídeo, de tots els arquitectes distingits amb aquest premi internacional, que anyalment atorga la fundació Hyatt dels Estats Units. L’únic arquitecte espanyol que té aquest reconeixement, obtingut l’any 1996, és l’arquitecte Rafael Moneo.

EL SAT INFORMA....
Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009


FIGUERES


GISA-NULLES:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a llicència ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra corresponent a la nova construcció d'un Consultori Local a Nulles. Clau: CLT-09288(1v).

CERTÀMENS

Convocada la II EDICIÓ DELS PREMIS "ALUMINIUM IN RENOVATION"
El plaç d'inscripció finalitza el 30 de juny de 2009
+info

INSTITUT CATALÀ DE L'ENERGIA

Jornada / Presentació sobre la propera convocatòria de les subvencions de l'Institut Català d'Energia en matèria d'energies renovables i eficiència energètica.
Dimarts 19 de maig de 2009
Lloc: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
Horari de 9:30 a 12:30 h
Si esteu interessats, podeu fer la reserva prèvia aquí

ENLLAÇOS

Les adreces de les escoles d'arquitectura de la demarcació:
EAR - escola tècnica superior d'arquitectura de reus - Reus (URV)
Escola Politècnica Superior d'Arquitectura La Salle - Taragona (URL)

GIRONA

 

SkouraEXPOSICIÓ
"...LIKE DUBAI"
Del 7 al 29 de maig
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

Qualificat per molts com el fotògraf del ‘desconcert’ Jordi Bernadó es un mestre de la ironia i de l'absurd fotogràfic. Els viatges que ha fet al llarg de la seva vida s'han traduït en una extensa, personal i complexa obra. Ara conjuntament amb Carlos Ventós ens presenten, dins el Festival SCAN'09, una mirada analítica del fenomen de Dubai.

 

A VIAT...

CURS VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
Dimecres 27de maig 3,10 i 17 de juny de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 16:00 a 20:00h.
Preu: 360€/250€/210€
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

CONFERÈNCIA
LOLA ALONSO VERA, arquitecta

NOVA DATA Dijous 28 de maig de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora: 20:00h

CONFERÈNCIA
ALBERTO CAMPO BAEZA, arquitecte

Divendres 12 de juny de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora: A concretar 20:00h

 

 

     

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitatl. (DOGC 09.04.2009). . Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

 

 

 

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R