la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 13 a 19 JULIOL 2009 següent

 

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 Dissabte 18

 

  LLIURAMENT DE PREMIS
VI BIENNAL

 

COAC TANCAT

 
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

LLIURAMENT DE PREMIS
VI BIENNAL D'ARQUITECTURA "ALEJANDRO DE LA SOTA"
Dimecres 15 de juliol de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora:19.30h
Consulta aquí l’acta primera amb el veredicte del jurat de les obres seleccionades.

VIATGES I ARQUITECTURA: SESSIONS INFORMATIVES SOBRE ELS VIATGES A HOLANDA, XINA I ÍNDIA
Abans dels viatges a Holanda, la Xina i l'Índia, es faran sessions informatives a la sala d'actes del COAC Barcelona. La primera, el 8 de juliol, sobre l'itinerari a l'India, a càrrec de Gerado Shulman, d'Arquexplora; després, el 15 de juliol, sobre la Xina, amb Eduard Calafell i Gerado Shulman, representants d'Arquexplora, i finalment el 22 de juliol amb l'arquitecte holandès Paul de Vroom, del despatx DKV de Rotterdam. Totes les sessions se celebraran a les 19 h i l'assistència és gratuïta (cal confirmar-la per correu electrònic).
D'altra banda, ja et pots apuntar al viatge a Holanda que Tarannà Viatges & Arquexplora ha organitzat per als arquitectes col·legiats del 29 de setembre al 4 d'octubre. La visita inclou, entre destacades mostres d'arquitectura del país, un recorregut complet per Amsterdam i l'assistència a la Biennal de Rotterdam.
Des del mes d'abril, l'empresa Tarannà Viatges & Arquexplora, especialitzada en itineraris d'arquitectura, organitza els viatges per als col·legiats validats en contingut pel COAC, i així ha quedat fixat per conveni. L'organització tècnica, la recepció de les reserves, la contractació dels viatges i la seva execució correspon exclusivament a Tarannà Viatges & Arquexplora. +Info.

Ajornat
CURS OFIMÀTICA I i II: WORD I EXCEL 2007
Dimecres 15 i 22 de juliol de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari:de 16:00 a 20:00h  (Places limitades)
Preu: 180/126/108€t
Programa del curs

HORARIS D'ESTIU
A l'estiu, a demarcació de Tarragona COAC romandrà tancada del 10 al 28 d'agos
Recordem que es oficines romandran tancades TOTS ELS DIVENDRES a partir del dia 10 de juliol.
Horari d'oficines: de 8:00 a 15:00 h +info.

 

T@R20090427

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Catàleg de paisatge del camp de Tarragona, editat per l’Observatori del Paisatge. Publicat com a recurs electrònic des d’on podràs baixar tota la informació.
El contingut, va ser lliurat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006 i el Catàleg fou aprovat inicialment el 22 de juliol de 2008. Es va sotmetre a informació pública des del 31 de juliol fins el 31 d'octubre de 2008 (EDICTE de 22 de juliol de 2008, sobre una resolució del director general d'Arquitectura i Paisatge per la qual s'aprova amb caràcter previ el catàleg de paisatge del Camp de Tarragona <http://www.gencat.net/diari/5184/08204028.htm>).
Actualment es troba pendent d'aprovació definitiva per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_presentats_ct.php

EL SAT INFORMA....
ORDRE MAH/310/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5404/c5404.pdf

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009


FIGUERES

AJUNTAMENT DE VILA-RODONA
L’objecte de la present modificació puntual resideix en definir i concretar la zona d’equipaments prevista en el pla parcial, per tal de dotar al sector d’uns equipaments relacionats tant amb el polígon industrial com en l’entorn infraestructural on es troba ubicat.
+info

GISA-CAMBRILS
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'alternatives d'implantació de la nova estació d'autobusos a Cambrils. Clau: EA-TA-09282.
+info

POUM VANDELLÒS i L’HOSPITALET DE L’INFANT
Bases per a la contractació, pel procediment obert, tramitació ordinària, per a la redacció del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Expedient:  1/09   Import: 500.000€ (IVA no inclòs) Codi  CPA  42051   Codi CPV  71.41.00.00 Descripció    Redacció  POUM Àrea de Secretaria General i Urbanisme. REF: S/DN  Exp.
+info

TECNOPARC - PROJECT MANAGEMENT
Treball de project management del projecte i les obres de construcció de l'edifici del Palau de Fires i Congressos "Tecmoparc i el seu aparcament vinculat. Reus.
+info

CONCURS INTERNACIONAL D'URBANISME A POLONIA
La ciutat de Gorzow Wielkopolski de Polonia convida a participar en un concurs internacional pel desenvolupament del centre de la ciutat.
+info

CENTRE PENITENCIARI ELCATLLAR.
Direcció Integrada per la construcció del Centre Penitenciari CP-500 Mas d'Enrich, a El Catllar. Clau:JNP-05537.1.
+info

CERTÀMENS, TALLERS I CURSOS

CONGRES D'ARQUITECTES A VALÈNCIA
1, 2 i 3 de juliol
Dotze anys després del Congrés de Barcelona de 1996, existeix un escenari nou i molt distint al de llavors. El Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya proposa la celebració d'un nou congrés a València al juliol de 2009 amb la idea de replantejar el compromís dels arquitectes amb la societat, afrontant els nous reptes de la professió i redefinint els serveis dels Col·legis perquè l'entorn cultural i arquitectònic s'adapti a les noves circumstàncies.
+info

TALLER INTERNACIONAL DEDICAT AL l "TURISME I PAISSATGE"
Escola d' Arquitectura de Málaga, del 13 al 18 de juliol.
+info

 

GIRONA

 

 

EXPOSICIÓ
REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

A VIAT...

 

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA AT#19 CAMP
EN PREPARACIÓ
Divendres 17 de juliol de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora:19.00h

A càrrec de Jordi Sardà, Arq.

Pots descarregar la revista aquí.

 

JORNADA
BORSA DE TREBALL
Dimecres 22 de juliol de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari de 12.00 a 14.00h

Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

 

 

 

 

 

     

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques
en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitatl. (DOGC 09.04.2009). . Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

 

 

 

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R