la setmana

 


anterior 9 AL 14 DE GENER 2012següent

     
Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13 Dissabte 14

 

 

 

EXPOSICIÓ: 7 MOSTRA D'ARQUITECTURA DEL CAMP DE TARRAGONA

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ: 7 MOSTRA D'ARQUITECTURA DEL CAMP DE TARRAGONA

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ: 7 MOSTRA D'ARQUITECTURA DEL CAMP DE TARRAGONA

 

 

 

 

EXPOSICIÓ: 7 MOSTRA D'ARQUITECTURA DEL CAMP DE TARRAGONA

 

 

 

 

 

 

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana    

DESTACAT

EXPOSICIÓ: 7 MOSTRA D'ARQUITECTURA DEL CAMP DE TARRAGONA i 1 PREMI ALEJANDRO DE LA SOTA
Dates: Del 15 de desembre de 2011 al 31 de gener de 2012.
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona.
Horari: de 10:00 h a 15:00 h.

 

AVIAT...

CONFERÈNCIA / TAULA RODONA: OBRES PREMIADES A LA 7 MOSTRA D'ARQUITECTURA. DAVID TAPIAS I NÚRIA SALVADÓ+ TONI GIRONÈS+ NACHO ÀLVAREZ.
Data: 19 de gener de 2012.
Lloc: Sala d'Actes COAC Tarragona.
Horari: de 19:00 h a 20:30 h.

 

VERMUT D'OBRA: CENTRE CÌVIC LLEVANT, de JORDI SARDÀ i ANTON PÀMIES. OBRA SELECCIONADA A LA 7ª MOSTRA D'ARQUITECTURA DEL CAMP DE TARRAGONA.
Lloc: Centtre Cìvic llevant. c/ Cels Gòmis s/n REUS.
Data: 28 de gener de 2012 (Pendent de confirmació)

 

EXPOSICIÓ: ARQUITECTURA PLÀSTICA.
Dates: Del 1 al 29 de febrer de 2012.
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 10:00 h a 15:00 h.

 

LA TEVA AGENDA DEL COAC, DISPONIBLE A PARTIR DEL 19 DE DESEMBRE
L'edició del 2012 de l'Agenda del COAC estarà disponible a les seus del Col·legi a partir del 19 de desembre. Pots passar a recollir-la a la seu col·legial que tinguis més a la vora.

 

FRANCESC D'ASSÍS SAURÍ LLADÓ,ARQUITECTE, HA MORT A LA POBLACIÓ DE CALAFELL A L'EDAT DE 81 ANYS.
FOU COL·LEGIAT DEL COAC DES DE L’ANY 1960 FINS QUE ES JUBILÀ L’ANY 2008.

 

CONVOCATORIA 2012 BECAS FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS
La Fundación Caja de Arquitectos convoca 20 beques per estudiants d’Arquitectura y joves arquitectes destinades a la realització de pràctiques professionals a estudis europeus d’Arquitectura.
+info.

CONVOCATORIA 2011 D'AJUTS D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. EMO 2813/2011. NOU. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PLA RENOVA'T DE FINESTRES DE CATALUNYA EMO/2981/2011. NOU. CONVOCATORIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL I D'HABITATGES 2012 TES/2957/2011

EMO2813/2011, EMO/2981/2011, TES/2957/2011

NOVES FITXES PER A LA PREVISIÓ D'ESPAIS DE LES INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS D'ACORD AL al RD 346/2011
+info.

 

CONVOCATORIA 2011 D'AJUTS D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
L'Institut Català d'Energia ha publicat les bases per la convocatoria pels ajuts a l'estalvi i l'eficiència energètica per l'any 2011.

si voleu descarregar la presentació, feu clic aquí, i si voleu consultar la web de l’Institut Català d’Energia on trobareu més informació, feu clic aquí.

ESGOTAT QUADERNS D'ARQUITECTURA I URBANISME. NÚM. 262 DE 2011.

Us comunicarem puntualment quan rebem nous exemplars

 

NOVA FITXA ACTUALITZADA DEL SUA
Ja podeu trobar la fitxa actualitzada del SUA per habitatges UNIFAMILIARS , al web del Codi Tècnic
Fitxa SUA
Ja podeu trobar la nova llista de la Normativa d'obligat compliment per a projectes d'edificació, a la web de CTE del COAC. Nova normativa CTE

 

LA WEB DEL CTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Ja podeu trobar a la web del CTE els DB-HR, DB-SUA i DB-SI amb els comentaris del Ministerio.
Per accedir-hi cliqueu Web codigotecnico

 

APUNTA'T A LA NOVA CARTA DE SERVEIS DE LA DEMARCACIÓ
La Demarcació de Tarragona del COAC ofereix la nova carta de serveis a preu de cost per a tots el col·legiats. Els diferents serveis són voluntaris i els podeu sol·licitar reenviant aquest formulari a satvisat@coac.cat
+info.

DISPONIBLES AL WEB ELS IMPRESOS PER A LA REDACCIÓ DELS ITE'S
Us adjuntem l'enllaç que remet a la pàgina web d' habitage de la Generalitat. Per accedir-hi cliqueu ITE-CAT

 

CÒPIA ARXIU DELS PROJECTES
La Demarcació de Tarragona es farà dipositària de la còpia arxiu dels projectes que s’entrin a visar a partir del 10 de gener de 2011.

 

VISAT TELEMÀTIC ASSISTIT A LES OFICINES DEL COAC O AL TEU DESPATX
El departamet de Visat de la Demarcació de Tarragona, ofereix grauïtament, als Col·legiats donats d'alta dels Serveis Bàsics de la Demarcació, assistènica per tramitar el vostre primer visat telemàtic. Si hi esteu interessats, podeu consultar el comunicat de visat on es detallen les condicions.

.

 

     


GIRONA   FIGUERES

BIBLIOTECA COAC...

LA BIBLIOTECA HA ADQUIRIT NOUS LLIBRES
Recentment la demarcació de Tarragona del COAC ha ampliat el fons de la biblioteca amb l’adquisició de les últimes novetats editorials.
Podeu consultar aquí el llistat dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats. 

CARTA DEL PAISATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT
És un espai multidiciplinar on intervenen tots els professionals que treballen en àmbits relacionats directament amb el paisatge. Si voleu, ja podeu accedir i participar a l'espai web anomenat l'opinió dels experts

 

CONCURSOS...

 

PREMIS...

PREMI EUROPEU DE L'ESPAI PÙBLIC URBÀ 2012.
El CCCB de Barcelona, la CAP de París, l' AF de Londres, el NAI de Rotterdam, l'AW de Viena, l' MFA de Hèlsinki i el DA convoquen la setena edició del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà que es concedirà el 29 de juny de 2012 a Barcelona.

+ info


 

 

 

 

REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011. NOU
Aprovació del Text Refós del Refós de la Llei de Contractes del Sector Pùblic, Reial Decret Legislatiu 3/2011, del 14 de novembre de 2011. BOE número 276 de 16/11/2011, páginas 117729 a 117914

BASES REGULADORES DELS AJUTS ALS PROJECTES INNOVADORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE NOVES TECNOLOGIES. NOU
Ordre AAMM/304/2011 d'aprovació de les bases reguladoresdels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies. DOGC número 6005 de 15/11/2011.

MODIFICACIÓ DE LES MESURES FISCALS I FINANCERES. NOU
Disposició addicional Cinquena de la LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que deixa sense efecte la tipologia d'habitatge amb protecció oficial concertat de Catalunya que estableix el Decret 13/2010, del 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, en totes les seves modalitats.

Publicat al DOGC núm. 5931 de 29 de juliol de 2011

CREACIÓ DE L'ÒRGAN ADMINISTRATIU DE RECURSOS CONTRACTUALS DE CATALUNYA. NOU
Disposició addicional quarta de la LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres,
que crea l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.
Publicat al DOGC núm. 5931 de 29 de juliol de 2011

NOU REAL DECRET SOBRE DEUTORS HIPOTECARIS
“Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la REHABILITACIÓN y de simplificación administrativa.”

Publicat al BOE Núm 161 (07.07.2011) secció 1 (pàg.71549-71586)
Consulta el document informatiu.

NOVA REGLAMENTACIÓ DE TELECOS
Nou “Reglamento Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones”.
Consulta el document informatiu.
Entrada en vigor: el dia següenta a la seva publicació. 2 d’abril de 2011. Per projectes que s’hagi sol·licitat llicència en el termini de 6 mesos comptats a partir de l’entrada en vigor del nou decret, li són d’aplicació el RD 401/2003.

NOVA LLEI 2/2011 DE 4 DE MARÇ D'ECONOMIA SOSTENIBLE.
TÍTOL III SOSTENIBILITAT MEDIOAMBIENTAL. CAPÍTOL IV. REHABILITACIÓ I HABITATGE. Articles del 107 al 111.
Publicat al /BOE NÚM. 55 (5.03.2011) SECCIÓ 1 (Pàg. 25097-25100) (descarregar 6.63 MB)
Comentari emès per l'Assessoria Jurídica de la Demarcació de Tarragona +info

 

 

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

APROVAT EL DECRET D'INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA
DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis d’habitatges.
Publicat al DOGC 5764 - 26.11.2010 (Pàg 86763)
+info

NOU DECRET 89/2010 DE RESIDUS D'OBRA
Modifica l’import de la fiança municipal, que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, i que per tot tipus de residu es fixa en 11 €/tona amb un mínim de 150 euros.
Consulta el document informatiu.

NOU VISAT A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE DE 2010
Consulta el resum informatiu aquí.
Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
Publicat al BOE-A-2010-12618 (Pàg 68555 a 68559)

EL GOVERN APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME
El 03-08-2010 es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme, un document que incorpora les modificacions derivades de l’aprovació de diverses lleis que s’han anat succeïnt amb posterioritat al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol . +info.

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

 

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R