Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Institut Ginecos

C. Garrotxa, 52-54. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924 1928

Documentació:
C 1777 / 7:
7.1 Fulletó publicitari de la clínica.
7.2 Planta baixa. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.3 Croquis planta. Llapis sobre paper.
7.4 Croquis planta. Llapis sobre paper.
7.5 Planta pisos. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.6 Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.7 Amidaments de planta. Tinta i tinta de color sobre paper sulfuritzat.
7.8 Façana lateral esquerra. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.9 Façana principal. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.10 Façana posterior. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.11 Façana lateral dreta. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.12 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
7.13 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
7.14 Croquis de la façana principal. Llapis sobre paper.
7.15 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
7.16 Emplaçament i alçat general. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia per cianotipus.
7.17 Plànol de situació amb amidaments. E 1: 200. Tinta i llapis de color sobre paper.
7.18 Emplaçament amb amidaments. E 1: 500. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.19 Plànols d'emplaçament de solars venuts a la clínica. E 1: 200 / E 1: 500. Tinta i color sobre paper tela. 7 plànols
7.20 Tipografia d'inscripció amb el nom de la clínica. 3 fulls, llapis sobre paper.
7.21 Secció i planta de les escales. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.22 Croquis de secció i planta de les escales. E 1: 50. Llapis sobre paper.
7.23 Secció del dintell i brancals de les finestres. E 1: 2. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.24 Secció del dintell i brancals de les finestres de la tribuna. E 1: 2. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.25 Dibuix de la porta. Llapis sobre paper
7.26 Dibuix de la porta. Llapis sobre paper.
7.27 Emplaçament. E 1: 200. Còpia per cianotipus.
7.28 Croquis de perspectiva. Llapis sobre paper.
7.29 Detall de planta. E 1: 30. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
7.30 Detall de secció. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.31 Detall de planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.32 Detall d'alçat de façana. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.33 Detall d'alçat de façana i secció. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.34 Detall d'alçat de façana i secció. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.35 Emplaçament, alçat i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.36 Emplaçament, façana posterior i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.37 Emplaçament, planta, alçat i secció de detall. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.38 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia per cianotipus.
7.39 Emplaçament, façanes, plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia per cianotipus.
7.40 Croquis de façana i plantes. Llapis sobre paper.
7.41 Pressupost de la empresa constructora.
7.42 Façana, planta i secció. Tinta i color sobre paper tela.
7.43 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper.
7.44 Emplaçament amb amidaments. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.45 detall de la reixa. E 1: 50. Còpia.
7.46 Emplaçament, i alçat, planta i secció de la reixa. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper tela.
7.47 Croquis de la reixa. Llapis sobre paper.
7.48 Alçat de reixa. Llapis sobre paper.
7.49 Fulletó de la empresa Erebus, sobre la instal.lació de la calefacció a la clínica.
7.50 Plec de condicions que regiran l'obra.


Construcció d'un institut per a cecs, mutilats i mutualistes per la Caixa de Pensions a la "Casa de Familia Àngels Mateu" C. Còrsega; C. Casanova; Rosselló. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930 1934

Documentació:
C 1782 / 11:
11.1 Programa de l'institut de cecs. Escrit a mà.
11.2 Programa de l'institut de mutilats. Escrit a mà.
11.3 Planta baixa. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
11.4 Planta baixa i planta soterrani. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
11.5 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
11.6 Esborranys de plantes, seccions, façanes, alçats i detalls. 13 fulls.
11.7 Carta de la Caixa a l'arquitecte.
11.8 Informe sobre el metres que ocupa l'institut de cecs i mutilats.
11.9 Valor de l'immoble.
11.10 Pressupost.
11.11 Memòria
11.12 Carta dirigida al director general de la Caixa de Pensions.
11.13 Contracte de construcció i pressupost.
11.14 Emplaçament i planta semisoterrani. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
11.15 Planta ps. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
11.16 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
11.17 Emplaçament, planta pis, secció per a b. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.


Institut antituberculós "Dispensarios Blancos" per a la Caixa de Pensions Pg. St. Joan, 20; C. Ali Bei. Barcelona. ( Barcelonès ) 1931 1933

Documentació:
C 1782 / 9:
9.1 Planta baixa. E 1: 200. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.2 Planta pis. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.3 Planta pis. E 1: 200. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.4 Planta. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.5 Façana. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.6 Emplaçament i seccions. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.7 Emplaçament, planta dels laboratoris i seccions. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.8 Emplaçament i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.9 Planta del terrat. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat
9.10 Croquis de planta. Llapis i color sobre paper.
9.11 Planta. Còpia amb esmenes a llapis.
9.12 Croquis de planta. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.13 Planta. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.14 Esquema de l'estructura dels dispensaris.
9.15 Façana. E 1: 50. Còpia.
9.16 Detalls. Finestres. E 1: 25. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.17 Detalls. Alçat de portes i finestres. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.18 Detalls. Alçat lateral de l'escala. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.19 Alçat de porta. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.20 Detalls. Alçat de columnes. Llapis sobre paper sulfuritzat.
9.21 Alçat de bancs. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.22 Detalls. Alçat lateral de les escales. Còpia.
9.23 Detalls. Alçat de portes i finestra. E 1: 10. Còpia.
9.24 Croquis d'alçat de porta. Llapis sobre paper.
9.25 Croquis de portes i finestres. Llapis sobre paper.
9.26 Croquis de l'interior del vestíbul.
9.27 Perspectiva interior del vestíbul. E 1: 25. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.28 Perspectiva interior del vestíbul. E 1: 25. Còpia.
9.29 Planta del vestíbul. E 1: 25. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.30 Alçat del vestíbul. E 1: 25. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.31 Alçat del vestíbul. E 1: 25. Còpia.
9.32 Planta del vestíbul. E 1: 25. Còpia.
9.33 Perspectiva interior d'un pati intern. Còpia.
9.34 Memòria.
9.35 Factura de "Manufactures Ceràmiques Aragay Breda".
9.36 Cartes d'Aragay propietari de "Manufactures Ceràmiques Aragay Breda". 10 cartes.
9.37 Dibuixos de motius decoratius de rajoles ceràmiques. 3 dibuixos aquarel.lats.
9.38 Croquis de brollador. E 1: 10. Llapis sobre paper.
9.39 Alçat de porta per l'Institut. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.


Relació de les humitats i pèrdues d'aigua a l'Institut antituberculós i a un altre immoble propietat de la Caixa de Pensions Pg. San Joan, 20; C. Muntaner, 153-155. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933 1935

Documentació:
C 1785 / 17:
17.1 Dictamen sobre les pèrdues d'aigua a l'Institut Antituberculós.
17.2 Dictamen sobre les humitats a l'Institut Antituberculós.
17.3 Pressupost del contractista José Peris sobre obres a efectuar a l'immoble del C. Muntaner, 153-155.
17.4 Informe de la visita efectuada per l'arquitecte a l'immoble.
17.5 Dictamen sobre les humitats de l'immoble.
17.6 Dictamen anterior sobre les humitats.
17.7 Carta dirigida al Subdirector general de la Caixa de Pensions sobre la xarxa de clavagueram de l'immoble.
17.8 Pressupost del contractista José Peris sobre les obres a efectuar.
17.9 Dictamen sobre les humitats de l'edifici.
17.10 Carta al subdirector de la Caixa de Pensions sobre el pressupost de les reformes a realitzar.