CONCURS 2014 

eXSperiències // #2

joves arquitectes i petits espais /

Separadors de Fira Sant Antoni                      XS

LOGO

Sin título       
Una nova edició del concurs d’aparadors ja organitzat anteriorment a Sant Antoni:

aquesta vegada s’obre una convocatoria per realitzar el disseny d’una fira.


GUANYADORS

EXECUCIÓ

X2 flyer

Us deixem el video de l’edició de l’any passat on hem documentat les propostes

per als comerços de Sant Antoni.

BASES DEL CONCURS.

XS és un concurs de separadors de parades adreçat a arquitectes joves i a equips pluridisciplinars liderats per arquitectes joves.

S’ofereixen 3 materials base per a fer els separadors de la fira que Sant Antoni Comerç organitza per al proper 28 de juny.

Caldrà dissenyar un separador repetible i executar – ho el dia de la fira.

El concurs l’organitza l’AJAC‐Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, en col∙laboració amb el SAC‐Sant Antoni Comerç .

1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant l’AJAC i en el seu moment els membres del jurat designat, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben explícitament indicats. Els participants, pel simple fet de presentar‐se, declaren l’acceptació de les presents bases així com l’acceptació de les decisions finals del jurat. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases descrites en aquest document i la cessió de les dades personals dels concursants per a l’emissió d’informació i publicitat, tant per part de l’AJAC com dels patrocinadors i organitzadors del concurs.
En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI‐CE 34/2002, s’informa a l’interessat que les dades de caràcter personal que voluntàriament facilita, inclòs el seu correu electrònic, seran incorporats a un fitxer  automatitzat  propietat  i  responsabilitat  de  l’AJAC.  A  l’entregar  les seves  dades,  l’interessat autoritza  expressament    la  utilització  de  les  mateixes  per  a  realitzar  comunicacions  periòdiques, incloent‐hi les que es portin a terme via correu electrònic, que l’AJAC portarà a terme per informar de les activitats, continguts i serveis que desenvolupa. L’AJAC informa del dret d’accés, rectificació, oposiciói cancel∙lació d’aquestes dades mitjançant e‐mail dirigit a l’AJAC.
2. PARTICIPANTS.
Es podran presentar tots aquells arquitectes menors de 40 anys o que compleixin els 40 anys durant el 2014 (nascuts a partir de l’1 de gener de 1974, inclòs). Podran presentar‐se individualment o formant equips.  No  hi  haurà  limitació  en  el  nombre  d’integrants  dels  equips,  ni  en  la  seva  formació.  El representant de l’equip haurà de ser arquitecte i tots els membres de l’equip hauran de  complir la limitació d’edat esmentada.
No es podran presentar els membres del jurat, empleats, persones que siguin col∙laboradors habituals o associats d’algun membre del jurat i/o hi tinguin relació de parentiu (fins a quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat). Així com no podran presentar‐se els membres de la junta de l’AJAC, del SAC, ni els comissaris del concurs.
3. OBJECTE DEL CONCURS.
La fira  de  Sant Antoni  és  una fira  de mostres  dels  comerciants  del  barri  adherits  a  l’associació  de comerciants SAC‐Sant Antoni Comerç. Es mostren els seus productes en un ambient festiu, acompanyats d’altres esdeveniments i actes al llarg de tot el dia amb la finalitat de reactivar el comerç del barri.
L’objectiu del concurs és dissenyar i executar els separadors entre les parades de la fira de Sant Antoni, que es durà a terme el proper 28 de juny a la carpa fixe situada al carrer d’Urgell, entre els carrers de Tamarit i de Floridablanca.
Les parades es distribuiran en l’espai de la carpa en funció de les necessitats que es determinin durant l’organització de  la fira  i dels dissenys seleccionats per als separadors. Es calcula aproximadament l’execució de entre 20 i 30 repeticions de cada tipus de separador. L’execució dels separadors s’haurà de realitzar en 2 hores per els propis membres dels equips guanyadors. La proposta restarà instal∙lada 1 dia i caldrà desmuntar‐la al finalitzar l’horari de la fira.
Els separadors formaran una L de 300 x 200 cm, on el costat de 300 cm serà el fons de la parada i el de 200 cm el lateral (mitgera amb la següent parada). L’altura i el gruix del separador dependrà de la pròpia proposta i els materials complementaris que s’utilitzin.
Hi haurà 3 tipus de separadors, segons el material base en què es realitzin. Cada concursant o equip podrà presentar‐se a concurs només per una de les 3 modalitats:
01 – Caixes de cervesa.
moritz
02 – Valles ajuntament.
valles
03 – Material base lliure.
Els concursants poden proposar un material base per a la realització dels separadors. Hauran de tenir en compte que el cost del material anirà a càrrec seu i els criteris de valoració del jurat.
Es demana no establir contacte amb els patrocinadors i/o subministradors dels materials base durant la
fase de concurs, motiu que podria suposar la desqualificació.
4. PREMIS.
El premi del concurs és l’execució de l’obra per part de l’equip guanyador. Cada equip guanyador rebrà 300 euros i un lot de productes MORITZ, en concepte d’honoraris i podrà disposar de 50 euros extres per a la compra del material addicional necessari per a la realització de la proposta. Els membres dels equips guanyadors que siguin arquitectes gaudiran d’un any de gratuïtat en la quota de Membre de l’AJAC. El lliurament de premis es realitzarà el dia 22 d’abril de 2014, a la fàbrica Moritz, situada a la ronda Sant Antoni 39 de barcelona. Els detalls del lliurament es podran  consultar properament a la pàgina web, al facebook i al twitter de l’AJAC.
5. COMPOSICIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT.
El jurat estarà compost per 1 representant de l’AJAC, 1 representant del SAC‐ Sant Antoni Comerç, 1 arquitecte senior representant de l’ARQUINSET, 1 arquitecte jove i 1 escenògraf.
Es demanarà als membres del jurat que valorin la senzillesa en la representació de la idea, el treball espaial proposat, la viabilitat de l’execució del conjunt i la idoneïtat de la proposta per a la seva correcta execució. Per als materials addicionals en les modalitats 1 i 2, així com per a tots els materials proposats en la modalitat 3 es demanarà als membres del jurat que valorin la innovació en la reutilització de materials i la utilització de materials reciclats i/o promocionals.
El jurat determinarà un guanyador per a cada tipus de separador. En el cas que algun dels tipus quedés desert, es proposarà als participants dels altres tipus l’adaptació de les seves propostes, segons l’ordre que el propi jurat estableixi a tal fi, amb l’objectiu de determinar un equip executor per a cadascuna de les categories.
El veredicte del jurat serà inapel∙lable.
6. PROPIETAT INTEL∙LECTUAL.
La propietat intel∙lectual dels treballs presentats pertany als autors. L’organització del concurs, l’AJAC, l’ARQUINSET i el SAC‐ Sant Antoni Comerç es reserven el dret d’utilitzar‐los per a la seva publicació en premsa, exposicions, publicacions, etc.
Els autors conservaran la propietat intel∙lectual dels treballs presentats. Tots els participants cediran a l’AJAC, l’ARQUINSET i al SAC‐ Sant Antoni Comerç, els drets d’explotació que corresponguin a l’objecte de la publicitat de la convocatòria i els seus resultats, tals com la publicació i exposició dels treballs presentats, així com del resultat final de l’obra executada als aparadors pels guanyadors.
7. ENTREGA DE PROPOSTES.
L’entrega es realitzarà a la seu del COAC (Plaça Nova 5, planta 6, 08002 Barcelona), el divendres 11 d’abril de 2014, entre les 10:00 i les 14:00. S’entregarà un sobre amb la proposta presentada i un sobre amb les dades dels integrants de l’equip.
Sobre 1 – Proposta
A l’exterior del sobre 1 constarà el pseudònim de l’equip i el tipus de separador al quals es concursa.
Per  exemple:  PSEUDÒNIM:  lamaresblava
SEPARADORS:  02 – valles ajuntament
A l’interior del sobre 1 s’adjuntarà la proposta. La documentació a entregar és lliure, només limitada per el format: 1 full DIN‐A4 a 1 cara, enganxat sobre suport de cartró‐pluma blanc de 3mm de gruix. A l’anvers hi constarà el pseudònim de l’equip i el tipus de separador al qual es concursa.
Per exemple:  PSEUDÒNIM:   lamaresblava
SEPARADOR:   02 – valles ajuntament
Sobre 2 – Dades
A l’exterior del sobre 2 hi constarà el pseudònim de l’equip.
Per exemple:  PSEUDÒNIM:   lamaresblava
A l’interior del sobre 2 s’hi inclourà:
‐ Un únic Din‐A4 a una sola cara amb el pseudònim de l’equip i un llistat dels membres de l’equip, amb els noms complerts i la formació d’aquests, així com l’e‐mail i el numero de telèfon del representant de l’equip.
‐  S’adjuntarà  fotocòpia  del  DNI  de  cadascun  d’ells  (passaport  en  cas  de  no  tenir  la  nacionalitat espanyola), on es vegi  clarament el nom i la data de naixement, en un DIN‐A4 a una sola  cara per document.
‐  S’adjuntarà  fotocòpia  del títol  acadèmic  d’Arquitecte  (o  del resguard  de sol∙licitud  d’aquest)  del membre de l’equip que actuï com a representant de l’equip, en un DIN‐A4 a una sola cara.
‐ Un únic CD amb els arxius digitals en format pdf, dels DIN‐A4 inclosos al sobre 1. El nom de cada arxiu inclourà el numero i nom de l’aparador i el pseudònim de l’equip, separats per un guió, tal i com s’indica en l’exemple.
Per exemple:  02‐valles ajuntament‐lamaresblava.pdf
Per a qualsevol comentari o dubte que tingueu escribiu aquí sota els vostres comentaris.
O bé escribiu a ajac@coac.net