Publicació:  Initiating projects. Simpòsium internacional d’arquitectura jove

CAT / CAST / ING   + CD Documental Simposi

 

Editor: Associació de Joves Arquitectes de Catalunya – AJAC

Coordinació editorial: Toni Riba

Traducció: AJAC

Fotografies: Adrià Goula i Javier Medina

Concepte gràfic simposi: José Medina /// la Siesta design 

Disseny i maquetació: Lulahop

Idea i producció audiovisual: Edgar Gallart

Impressió: Centro Gráfico Anmar

 

ISBN: 978-84-96842-55-7

DL: B-39600-2011