Amb l’intenció de que presenteu sol.licituds per a la beca que us oferim per a obtenir gratuïtament un curs a l’escola Sert, us adjuntem uns videos on el personal docent ens expliquen una mica les línees.

Molts dels cursos de l’Escola Sert permeten formar-se sense desplaçar-se, podent-se seguir a distància per vídeoaula a través d’Internet.

A continuació, teniu informació concreta sobre els cursos de la nova programació: nom del postgrau, vídeo explicatiu amb els directors dels cursos, text informatiu i accés a la fitxa del postgrau.

Veniu a la vostra escola de pràctica professional i prepareu-vos per a aquests nous reptes professionals.

Recordeu que, dins el Pla Impulsa, existeix un programa de beques de formació amb ajudes per a la formació en nous perfils professionals.

 

Postgrau en rehabilitació 
La rehabilitació d’edificis de cap a peus Programa detallat i inscripcions.
  Les oportunitats d’ocupació en l’àmbit de la rehabilitació són creixents dins la nostra professió. Des del diagnòstic fins la rehabilitació integral d’edificis. L’especialitat de l’arquitecte rehabilitador cada cop serà més sol·licitada i necessària. Aquest postgrau capacita per detectar i diagnosticar les lesions d’un edifici, conèixer les formes d’intervenció i reparació més habituals en els diferents sistemes constructius, les estructures i les instal·lacions, així com gestionar i controlar el projecte de rehabilitació.Postgrau de 152 hores
Del 28/02/2014 al 25/07/2014
Divendres de 10.00 h a 14.00 h i 15.00 h a 19.00 h 
     
Postgrau en sostenibilitat i arquitectura 
Del projecte sostenible a l’expert en sostenibilitat: els projectes seran sostenibles o no seranPrograma detallat i inscripcions
  Avui en dia, la qualitat ambiental és una exigència en qualsevol projecte que desenvolupi l’arquitecte. Aquest postgrau reforça els conceptes fonamentals vinculats a la sostenibilitat amb eines i metodologies que ajuden a avaluar la qualitat ambiental d’un edifici. L’objectiu principal és que l’alumne sigui capaç de plantejar les estratègies més adequades i implementar solucions concretes per tal d’optimitzar al màxim possible el comportament ambiental dels edificis.Postgrau de 160 hores
Del 06/03/2014 al 31/07/2014
Dijous de 10.00 h a 14.00 h i 15.00 h a 19.00 h
     
Curs de certificació energètica d’edificis existents
La certificació energètica, el primer pas per a una intervenció integral Programa detallat i inscripcions
  La certificació energètica, a més d’una exigència normativa per a la redacció del document específic, suposa per a l’arquitecte una oportunitat per plantejar estratègies d’actuació en els edificis. Aquest és l’enfocament del curs. Es desenvoluparà el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de la metodologia i eina CE3X per establir la Qualificació Energètica d’Edificis Existents, segons estableix el Real Decret corresponent, en el marc de la transposició de les Directives Europees de 2002 i 2010 sobre eficiència energètica dels edificis.Curs de 16 hores
Del 19/03/2014 al 28/03/2014
Dimecres i divendres de 9.30  h a 13.30 h
     
Curs de criteris d’accessibilitat per a la rehabilitació
L’Accessibilitat, un requeriment creixent de les administracions públiques Programa detallat i inscripcions
  El curs ofereix el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi de l’accessibilitat en els projectes de rehabilitació d’edificis d’habitatges, a partir de les necessitats funcionals dels diversos col·lectius i de l’aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana. Un dels principals objectius és desenvolupar i prescriure actuacions per fer accessibles els espais interiors dels habitatges així com els elements comuns dels edificis existents, tenint en compte les necessitats funcionals dels usuaris i els ajustos raonables que admet la normativa vigent. Es plantejarà un exercici pràctic d’adaptació funcional de l’entorn quotidià de l’habitatge propi (interior de l’habitatge, elements comuns i entorn urbà proper) que inclourà la redacció de la Parte II del Informe de Evaluación del Edificio segons la Ley 8/2013 Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana i un Pla d’accessibilitat de l’entorn urbà proper.Curs de 12 hores
Del 19/03/2014 al 2/04/2014
Dimecres de 16.00  h a 20.00 h
     
Postgrau en Facility Management
La figura clau per optimitzar els recursos de les empreses Programa detallat i inscripcions
  L’objectiu d’aquest postgrau és que el professional adquireixi noves capacitats de gestió que li permetin establir estratègies a llarg termini d’estalvi de costos en la gestió de l’edifici; analitzar i gestionar el cicle de vida dels elements de l’edifici; planificar els manteniments preventius i correctius de l’edifici; adquirir un criteri professional a l’hora d’implantar tecnologies intel·ligents; gestionar eficaçment espais i noves ubicacions; estalviar costos energètics a l’edifici; decidir amb criteri professional davant una opció de compra o lloguer; gestionar eficaçment la subcontractació de serveis o seleccionar encertadament el software de gestió en Facility Management més adequat. Postgrau de 144 hores
ATENCIÓ: CANVI DE DATES! Del 19/03/2014 al 30/07/2014
Dimecres de 9.30 h a 18.30 h
     
Curs de fotografia d’arquitectura: mirada i eines per a la re-presentació
L’instrument per posar en valor un projecte en els nous mitjans audiovisuals Programa detallat i inscripcions
  En l’era de la informació, la capacitat de comunicació d’un projecte a través de les seves imatges és fonamental: publicacions especialitzades, pàgines web, els propis currículums, documents de treball, seguiments d’obra, informes… Aquest curs té com a finalitat dominar els aspectes fonamentals tècnics i conceptuals per produir bones fotografies d’arquitectura. Es tracten els temes històrics (l’evolució de les formes de veure a través del temps, els fotògrafs d’arquitectura més importants), tècnics (la llum i el seu control, la càmera i el seu funcionament), informàtics (la postproducció, el canvi d’analògic a digital) i teòrics (l’enquadrament i l’anàlisi de fotografies). A les classes es combinen explicacions amb exemples directes que permeten analitzar els diferents comportaments de la llum, comparar diferents resultats segons les diferents configuracions de la càmera o treballar amb Photoshop per veure els aspectes més importants de la postproducció. Curs de 18 hores
Del 9/05/2014 al 13/06/2014
Divendres de 16.00 h a 19.00 h 
     
Curs de disseny d’aparadors
Retail, un món d’oportunitats Programa detallat i inscripcions
  L’aparador és el vehicle fonamental de comunicació entre el comerç i els clients potencials, sintetitzant i reflectint el producte que es ven. A causa de la forta crisi econòmica que estem patint i la creixent competència existent, l’aparador ha agafat una rellevància sense precedents com a reclam per a convertir als visitants en possibles consumidors. El comerciant és conscient d’aquesta nova situació i busca professionals especialitzats per a donar resposta a aquesta nova necessitat. Aquesta és una oportunitat professional per als arquitectes. Curs de 24 hores
Del 26/05/2014 al 14/07/2014
Dilluns de 10.00 h a 14.00 h 
     
Curs UNITY 3D: la realitat immersiva i la realitat augmentada
L’ús de la realitat virtual per apropar el teu projecte al client final Programa detallat i inscripcions
  En el context actual on les tecnologies de la informació ofereixen més possibilitats que mai a l’arquitecte, hi ha oportunitats de participar en projectes innovadors que requereixin la interacció entre els usuaris, la tecnologia 3D dels dispositius mòbils i noves idees de visualització i interacció amb l’entorn. Amb una formació específica l’arquitecte podrà dominar noves eines per a la creació i gestió de projectes 3D i descobrir nous mecanismes de comunicació i venda dels seus projectes. Aquest curs mostra les possibilitats de visualització interactiva que les noves tecnologies ofereixen en el camp de l’arquitectura; aprendre a desenvolupar aplicacions senzilles en Unity 3D; així com conèixer els conceptes de realitat augmentada i realitat immersiva.Curs de 24 hores
Del 20/06/2014 al 25/07/2014
Divendres de 15.00 h a 19.00 h
     
Curs de criteris per a la intervenció en l’espai públic
La millora de l’espai urbà Programa detallat i inscripcions
  En el context actual, el manteniment i la rehabilitació de l’espai públic és una de les tasques bàsiques que ha d’assumir la figura de l’arquitecte des de diferents entorns de treball, tant des de la iniciativa pública com la privada. La tendència de les administracions és afavorir aquelles actuacions que milloren l’entorn ja construït, eliminant les barreres arquitectòniques i optimitzant el seu ús com a espai de relació i de màxima qualitat ambiental. Aquest curs pretén assolir el coneixement pràctic de temes que afecten al disseny de l’espai públic, com la mobilitat, l’accessibilitat, ferms i paviments, drenatges o les instal•lacions urbanes, fent especial atenció als detalls constructius que els hi són propis. Curs de 32 hores
Del 28/05/2014 al 16/07/2014
Dimecres de 16.00 h a 20.00 h 
     
Curs Viabilitat i sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic formulat sota la bombolla immobiliària
Noves fórmules per fer viable el planejament Inscriu-te com a interessat i ens posarem en contacte amb tu un cop fixades les dates
  És indubtable la difícil situació del sector de l’arquitectura i l’urbanisme. Tanmateix, un cop es torni a assolir certa normalitat en aquest sector professional, la manera de pensar l’urbanisme i trobar solucions per a la viabilitat de les actuacions urbanístiques seran més complexes que en l’anterior cicle econòmic. L’anàlisi acurada dels termes econòmics i financers que recauen en la transformació del territori adquiriran un paper transcendental. Aquest curs està dirigit a urbanistes amb experiència professional i que tenen per objectiu completar la seva formació des de la vessant econòmica i financera de l’urbanisme. Curs de 9 hores 
     
Postgrau Gestió energètica d’edificis
Eficiència energètica dels edificis i estalvi energètic: accions low cost sobre l’envoltant, les instal·lacions i l’ús Inscriu-te com a interessat i ens posarem en contacte amb tu un cop fixades les dates
  L’objectiu del postgrau consisteix en desenvolupar el coneixement necessari per reduir la despesa energètica en un edifici existent incidint en el seu ús i sense inversió econòmica. Aquest programa es desenvolupa a través de la metodologia learning by doing, amb actuacions reals sobre edificis existents. En grups de fins a cinc alumnes es realitzarà la diagnosi a diversos edificis existents terciaris públics i privats, en els quals es desenvoluparà una proposta de millores de la gestió energètica així com una primera aproximació a la seva implementació i resultats, tot incidint en la gestió de les instal•lacions, l’adequació de la facturació i les disfuncions de programa o de comportament dels usuaris. Curs de 65 hores 
     
Cursos de rehabilitació energètica d’edificis existents
Comportament energètic dels edificis i actuacions de millora - Curs criteris i bones pràctiques: inscriu-te com a interessat i ens posarem en contacte amb tu un cop fixades les dates
- Curs càlculs i cas pràctis: inscriu-te com a interessat i ens posarem en contacte amb tu un cop fixades les dates 
  Un primer curs aprofundeix en la comprensió del comportament energètic dels edificis existents per poder-ne realitzar un bon diagnòstic de rehabilitació. En correspondència, s’analitzarà un projecte de referència on s’abordarà l’anàlisi de l’envoltant i de les instal•lacions, per tal d’exposar un exemple de propostes òptimes de rehabilitació. En un segon curs es desenvoluparà un cas pràctic de rehabilitació energètica, realitzant l’exercici de càlcul i concreció tècnica d’un projecte. S’obtindrà la qualificació energètica, així com la seva viabilitat tècnica, econòmica, funcional i la seva repercussió energètica. Curs 1: Rehabilitació energètica d’edificis existents: criteris i bones pràctiques
Curs de 21 horesCurs 1: Rehabilitació energètica d’edificis existents: càlculs i cas pràctic
Curs de 20 hores