Residus agrícoles, forestals i cultius energètics

Entenem com a residus agrícoles aquells que provenen de conreus llenyosos o herbacis. Aquests residus s’obtenen de les restes dels conreus, així com de les neteges que es fan al camp per tal d’evitar les plagues o els incendis.
Els residus forestals poden venir d’una banda del manteniment i millora de les muntanyes i masses forestals, quan s'hi fan podes, neteges, etc, i, d’altra banda, són els residus resultants de tallar les soques dels arbres per fer productes de fusta, com mobles, etc...
Finalment, els cultius energètics són uns conreus de plantes de creixement ràpid destinades únicament a l’obtenció d’energia.

Aplicacions de l’energia obtinguda a partir dels residus agrícoles i forestals
Els residus agrícoles i forestals després de ser transformats pels diversos processos ja esmentats donen lloc a uns productes que poden tenir aplicacions variades.
Els productes que s’obtenen poden estar en forma sòlida, líquida o gasosa i depenent d’això tindrà aplicacions diverses (calor, electricitat i força motriu).

D’una manera directa, la combustió dels residus forestals i agrícoles poden ser una font energètica per a calefacció en l’àmbit domèstic, tant en instal·lacions individuals com col·lectives.

Pel tractament de combustió també es genera vapor, que es pot utilitzar en una turbina per a produir energia mecànica i, si s'escau, fer moure un generador i obtenir energia elèctrica.

Pels tractaments biològics i termoquímics obtenim l’anomenat biogàs i també combustibles fluids que es poden utilitzar en motors alternatius i turbines de gas per produir electricitat.

Darrerament s’han obtingut uns productes anomenats olis vegetals que tenen unes característiques semblants al petroli i poden ser utilitzats com a combustible en alguns tipus de vehicles.

Segons l’àmbit en que s’utilitzin aquests productes resultants, es parla d’aplicacions industrials o bé d'aplicacions domèstiques.

Tornar a: Conceptes