Els sistemes de baixa temperatura estan formats per tres subsistemes principals, el subsistema de captació de l’energia solar, el subsistema d’emmagatzematge, la funció dels quals és acumular l’energia quan és disponible per tal d’oferir-la en qualsevol moment que es necessiti, i el subsistema de distribució i control, que transporta als punts de consum l’aigua calenta produïda. Cada un d’aquests subsistemes està format per components característics d’instal·lacions convencionals en alguns casos i específics d’una instal·lació solar en d’altres.

En general, podríem classificar les instal·lacions en dos grans grups: les de circuit obert i les de circuit tancat. En les primeres, l’aigua que circula pels col·lectors és utilitzada directament per al consum mentre que en les segones existeixen dos circuits diferenciats, el primari i el secundari, que mantenen separats el fluid que circula pels captadors i l’aigua de distribució o de consum. En ambdós casos és necessari un manteniment i gestió mínims de la instal·lació que asseguri el seu bon funcionament per tal de cobrir el màxim de necessitats energètiques. Els avantatges d’una instal·lació solar deriven no només del baix impacte ambiental que implica, sinó també de l’estalvi econòmic que suposa a mig i llarg termini.

  tecnologia_grafic1.gif (19403 bytes)