Costos i dimensionament

L'aigua és un recurs de caràcter públic i per a realitzar qualsevol ús públic d'aquest recurs es requereix una concessió d'aigua. En el cas dels aprofitaments hidroelèctrics, a part de la concessió d'aigua, també cal demanar les autoritzacions administratives pròpies de les instal·lacions elèctriques, en concret la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial.

La tramitació dels expedients concessionals sol ser un procés llarg que, fins i tot, pot dilatar-se uns quants anys. De forma general una concessió d'aigües fixa el tipus d'ús, un termini per a l'explotació del recurs i el cabal màxim autoritzat per a l'ús en qüestió. A l'Estat espanyol les concessions s'atorguen segons les previsions dels plans hidrològic, amb caràcter temporal i amb terminis no superiors a 75 anys. La tramitació dels expedients es realitza a través dels organismes de la conca hidrogràfica o del departament corresponent en les Comunitats Autònomes que tenen transferides aquestes competències.

L'èxit econòmic dels projectes de construcció i explotació d'una minicentral hidràulica depenen dels costos d'inversió i explotació, de l'energia produïda (segons les hores de funcionament de la central) i del preu de venda d'aquesta energia.

La inversió necessària sol ser un dels apartats crítics per a iniciar la construcció d'una minicentral, ja que aquest tipus de projectes comporta, generalment, un volum d'obra constructiva molt important (resclosa, canal, canonades,...). Així, els valors d'inversió per kW de potència a instal·lar solen situar-se al voltant de les 200.000 pessetes.

Respecte a la energia produïda, la rendibilitat de les instal·lacions es sol estudiar en funció dels valors del rati inversió necessària/producció mitjana anual. Per a projectes que es considerin interessants s'estima que aquest valor ha d'oscil·lar sobre les 40 i 55 Pta/kWh.

Cal dir que l'automatització de les minicentrals que es construeixen actualment fa que aquestes siguin més viables tècnicament i econòmicament que les antigues. L'automatització dels grups turbina-alternador que componen les centrals elèctriques permet aconseguir un substancial abaratiment dels costos de manteniment de la central, com també que el funcionament de la central s'adeqüi en tot moment a les necessitats del subministrament.