El manteniment

Les instal·lacions FV necessiten un manteniment mínim i senzill per part de l’usuari. Bàsicament afecta als captadors i, en el cas de sistemes autònoms, també als acumuladors o bateries. La resta d’elements de la instal·lació (cablejat, punts de llum, etc.) únicament necessita una revisió anual i la neteja habitual de qualsevol equip d’aquest tipus.

S’ha de netejar el vidre dels pannells, com a mínim, una vegada a l’any, tot i que és aconsellable, sobre tot en determinats emplaçaments, fer-ho un cop al mes. En cas contrari, la pols i la brutícia impedèixen el pas de la llum a les cèl·lules, disminuint la seva eficiència.

Pel que fa a les bateries, també és convenient la seva neteja exterior, a fi i efecte de facilitar la dissipació de la calor. En tot cas, és imprescindible comprovar amb regularitat (un cop per setmana, per exemple) el seu estat de càrrega, donat que si és molt baix durant llargs períodes de temps, la seva vida útil es redueix sensiblement. Igualment, s’ha d’observar freqüentment el nivell de l’electròlit, ja que els cicles de càrrega i descàrrega de les bateries comporten la seva evaporació. Per evitar-ho, cal afegir-hi aigua destil·lada fins al nivell òptim recomanat pel fabricant.

Un cop a l’any és necessària una inspecció especialitzada per tal de verificar i calibrar tots els elements de la instal·lació.

Cal recordar que el manteniment preventiu és de gran importància, per tal de perllongar la vida de la instal·lació i, al mateix temps, assolir un alt rendiment.

Tornar a: La Tecnologia