La humitat de l'aire

Com més gran és el contingut d’humitat en l’aire, més pesat resulta l’ambient per a l’usuari. Tant a l’estiu com a l’hivern, la humitat de l’aire s’ha de mantenir dins els límits de 5 a 12 g d’aigua per kg d’aire sec. Les condicions de benestar que tenen en compte l’efecte combinat de la temperatura i la humitat es poden analitzar mitjançant el i l’àbac psicromètric de Givoni.

La temperatura de l’aire és un factor decisiu en la concentració del vapor d’aigua. Com més càlid és l’aire, més gran és la quantitat de vapor d’aigua que pot contenir.

Encara que la normativa estableix que la humitat relativa a l’interior dels locals no ha d’ultrapassar un valor del 75% de la saturació (llevat de locals com ara cuines o banys, on eventualment pot arribar al 85%), es considera que en condicions de benestar a l’estiu (24-27ºC) la humitat relativa oscil·la entre el 40 i el 55%. De fet, si els locals disposen d’aire condicionat, la seva humitat relativa es trobarà entre el 30 i el 65%, i a l’estiu no serà inferior al 55%.

Tornar a confort