La presència propera d'una massa d'aigua

La presència propera d’una massa d’aigua important (mar, riu, llac...) aproximadament en un radi de 10 km., pot actuar com a regulador de les condicions ambientals, doncs a causa de la seva inèrcia tèrmica , l’aigua es manté més freda que la terra durant les hores de sol però més temperada durant les nocturnes.

Aquesta diferència de temperatures genera vents suaus o brises que poden esdevenir un gran avantatge a llocs necessitats de refrigeració estival. El microclima generat al seu voltant pot ser molt beneficiós en algunes zones, però cal valorar l’augment del grau d’humitat, que en determinats entorns pot arribar a ser no convenient (per exemple, en climes molt humits, al costat de llacs envoltats de vegetació o d’orografia que impedeixi el moviment de l’aire).

 

Tornar a microclima