Orientació i assolellament

Si analitzem l’impacte de la radiació solar als diferents tancaments d’un edifici, a la nostra latitud, tant a l’hivern com a l’estiu, en podem deduir el següent:

 • A l’hivern, la radiació solar incideix sobre les façanes properes a l’orientació sud d’una manera més perpendicular que a l’estiu, quan el sol passa més alt.
 • La façana sud rep més radiació solar a l’hivern que no pas a l’estiu (aproximadament el triple), malgrat que el dia és més llarg a l’estiu. A tall d’exemple, a 40º de latitud rebria aproximadament 3 kW/m2 el 21 de desembre i només 0,93 kW/m2 el 21 de juny.
 • La radiació solar a les façanes est i oest és de l’ordre de 2,5 vegades més gran a l’estiu que a l’hivern.
 • La quantitat de radiació que reben les façanes sud-est i sud-oest es molt similar al llarg de tot l’any.
 • La façana nord rep molt poca radiació directa i únicament a l’estiu.
 • Per la seva banda, la coberta rep aproximadament 4,5 vegades més radiació a l’estiu que no pas a l’hivern.

Aquests fets indiquen clarament que les orientacions més favorables son les properes a sud, mentre que les façanes nord són fredes a l’hivern però fresques a l’estiu i les est/oest, i sobretot la coberta, molt càlides a l’estiu.

Com que la façana sud es la més benigna, tant a l’estiu com a l’hivern, el rigor en el seu tractament (aïllament, protecció, color, etc.), pot ser menor que als altres paraments. A més, la seva protecció solar es molt senzilla, mitjançant ràfecs o lames horitzontals, degut a la posició del sol que assoleix la seva alçada màxima quan es troba al migdia.

Comportament respecte a l'hivern, l'estiu i a la il·luminació

Conclusions

 • A les façanes sud, cal concentrar els recursos de captació solar del tipus que siguin: finestres, galeries, col·lectors, etc.
   
 • A la nord les perforacions han de ser petites i l’aïllament important.
   
 • A les est i oest, a més, caldrà tenir molta cura de les proteccions solars.
   
 • Cal aïllar molt bé la coberta, i estudiar acuradament els elements d’il·luminació, per tal d’evitar l’excessiva radiació a l’estiu.

Tornar a conceptes