FV4
EDIFICI D'OFICINES: Seu del COAC, Barcelona
instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa

Dades identificatives.

 • Utilització: tot l’any.
 • Objectiu: producció d’electricitat per a ús propi o venda.

 • Dades climàtiques: Atlas de radiació solar.

 

Dades generals de la instal·lació solar fotovoltaica proposada.

 • Camp de captació,
  • Superfície: 217m2 ( 224 mòduls de 1,47 x 0,66 m ). Ampits a la façana principal
  • Orientació: Sud-est
  • Inclinació: 90º
  • Potència: 26.800 Watts-pic, 96 volts de tensió.
  • Pes: 12kg /mòdul FV
 • Inversors: PRM 3.000 Wp ( 7 unitats )
 • Accessoris: cablejat, estructures, proteccions, etc.

 

Esquema de la instal·lació.

Fv4esq~1.jpg (38441 bytes)

 

Balanç energètic.

 • Producció sistema fotovoltaic:

 

20.000 kWh / any

Valoració i viabilitat de la instal·lació.

 • Cost:
  Mòduls fotovoltaics:
  Inversor:

  Estructures, comptador,muntatge, altres.
  Total:

 


168674,70 €
18072,29 €
21084,34 €
219879,52 € ( I.V.A. no inclòs ).
 • Subvencions
 • Energia final no renovable estalviada:20.000 kWh / any.
 • Reducció anual de les emissions de CO2 : 3,2 Tones / any.
 • Manteniment:
  • Neteja dels mòduls i inspeccions visuals per part de l’usuari.
  • Manteniment especialitzat: 120,20 € / any.
 • Vida útil de la instal·lació: més de 25 anys

 

Altres.

 • Principals Normatives aplicables,
  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries.
  Real Decret 2818/98 de 23 de desembre. BOE 30/12/98 (Producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes renovables, residuos o cogeneración).
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació.

 

Fotomuntatge de la instal·lació proposada.

Actualització: Desembre 2002

Enrera