T7
CÀMPING, Roses
producció d'aigua calenta sanitària (ACS)

 

Dades identificatives
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Tipus: Càmping de 60 parcel·les (180 places) obert d’abril a octubre (ocupació màxima aproximada :180 persones)
 • Percentatge d’ocupació : 20% durant el mes d’abril
     40% als mesos de maig i octubre
     80% als mesos de juny i setembre
     100% als mesos de juliol i agost
 • Energia convencional: Electricitat. Tarifa 3.0. Mode 1. Tipus 1.
 • Demanda energètica considerada : Producció d’aigua calenta sanitària
 • Sistema convencional emprat :Dipòsit acumulador amb resistències elèctriques
 • Rendiment del sistema convencional : 95%
 • Dades climàtiques : Roses (Atlas de radiació solar)
 • Temperatura de consum de l’aigua calenta: 45ºC
 • Consum d’aigua calenta sanitària: 700 m3/any (28 litres / persona /dia)
     1.000 litres/dia durant el mes d’abril
     2.000 litres/dia als mesos de maig i octubre
     4.000 litres/dia als mesos de juny i setembre
     5.000 litres/dia als mesos de juliol i agost

 

 Dades generals de la instal·lació solar proposada
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Camp de captació.
     Tipus de captador: Pla amb coberta de vidre
     Superfície: 40 m²
     Orientació: Sud.
     Inclinació: 30º
 • Acumulació: un dipòsit de 3.000 litres.
 • Bescanviador: Plaques
 • Sistema de regulació: Sonda de radiació i termòstat diferencial
 • Líquid del circuit primari: Aigua. (Buidat en hivern)

 

Possible esquema de la instal·lació solar
esquema1.gif (9418 bytes)

 

 Balanç energètic
the_pixel.gif (47 bytes)
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Necessitats energètiques d’aigua calenta sanitària:
  20.402 kWh/any
   
 • Producció energètica del sistema solar:
  15.287 kWh/any
   
 • Fracció solar total anual: 75%
the_pixel.gif (47 bytes) esquema2.gif (4208 bytes)

 

 Valoració i viabilitat de la instal·lació solar
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Cost:
     
  Captació: 13985,55 €
     Acumulació-bescanvi: 4868,20 €
     Electricitat i regulació: 1262,13 €
     Total: 20115,88 € (IVA no inclòs)
   
 • Subvencions
   
 • Energia no renovable estalviada: 16.092 kWh/any
 • Estalvi anual: 1597,69 € /any (IVA no inclòs)
 • Reducció de les emissions de CO2: 2,6 Tones/any
 • Manteniment:
     Neteja i inspeccions visuals per part de l'usuari.
     
  Manteniment especialitzatl: 300,51 € /any
 • Vida útil estimada de la instal·lació: 20 anys

 

Altres
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Principals Normatives: Reglamento de Instalaciones Tèrmicas en Edificios (RITE)
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació

 

 Fotografia d'una instal·lació tipus
the_pixel.gif (47 bytes)

pontneuf-colectores.gif (47717 bytes)

 

Actualització : Gener 2.000

Enrera