T4
PAVELLÓ POLISPORTIU, Lleida
producció d'aigua calenta sanitària (ACS)

 

Dades identificatives
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Tipus: Pavelló Polisportiu de gestió municipal
 • Nivell d’ús: 3.000 persones/setmana durant tot l’any
 • Energia convencional: Gas Natural – Tarifa C3
 • Demanda energètica considerada: Producció d’aigua calenta sanitària
 • Sistema convencional emprat:
     Sistema centralitzat de producció d’aigua calenta amb calderes i acumulació
 • Rendiment del sistema convencional: 70%
 • Dades climàtiques: Lleida ( Atlas de radiació solar )
 • Temperatura de consum de l’aigua calenta: 45ºC
 • Consum d’aigua calenta sanitària: 4.700 m³ / any; 13.000 litres/dia (30 litres/persona/dia)

 

 Dades generals de la instal·lació solar proposada
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Camp de captació.
     Tipus de captador: Pla amb coberta de vidre
     Superfície: 150 m²
     Orientació: Sud.
     Inclinació: 45º
 • Acumulació.
     Volum total: 12.000 litres.
     Dos dipòsits de 6.000 litres
     Connexió: Sèrie
 • Bescanviador: Plaques
 • Sistema de regulació: Sonda de insolació i termòstat diferencial
 • Líquid del circuit primari: Aigua amb anticongelant
 • Monitorització: Sistema de telecontrol

 

Possible esquema de la instal·lació solar
esquema1.gif (9418 bytes)

 

 Balanç energètic
the_pixel.gif (47 bytes)
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Necessitats energètiques d’aigua calenta sanitària:
  165.290 kWh/any
   
 • Producció energètica del sistema solar:
  101.735 kWh/any
   
 • Fracció solar total anual: 62%
the_pixel.gif (47 bytes) esquema2.gif (4208 bytes)

 

 Valoració i viabilitat de la instal·lació solar
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Cost:
     
  Captació: 50220,57 €
     Acumulació-bescanvi: 18811,68 €
     Electricitat i regulació: 1262,13 €
     Monitorització: 3305,57 €
     Total: 133701,15 € (IVA no inclòs)
   
 • Subvencions
   
 • Energia no renovable estalviada: 145.336 kWh/any
 • Estalvi anual: 2777,69 € /any (IVA no inclòs)
 • Reducció de les emissions de CO2: 23,3 Tones/any
 • Manteniment:
     Neteja i inspeccions visuals per part de l'usuari.
     
  Manteniment especialitzat i seguiment por telecontrol: 937,58 € /any
 • Vida útil estimada de la instal·lació: 20 anys

 

Altres
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Principals Normatives aplicables: Reglamento de Instalaciones Tèrmicas en Edificios (RITE)
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació.
 • Garanties opcionals: Garantía de Resultats Solars (GRS)
     Producció solar garantida : 81 412 kWh/any (80%)

 

 Fotografia d'una instal·lació tipus
the_pixel.gif (47 bytes)

gava-gral.gif (39688 bytes)

 

Actualització : Desembre 2002

Enrera