Captadors solars plans sense coberta

Són els més senzills i econòmics però també els que tenen un rendiment més baix ja que, al no estar protegits per cap coberta vitrificada, no es produeix l'efecte hivernacle i les pèrdues del col·lector són més grans. La placa absorbent pot ser metàl·lica, de cautxú sintètic (flexible) o polipropilé (rígid).

Poden ser aconsellables en determinades instal·lacions, com les destinades a l’escalfament de l’aigua de piscines, on la temperatura de servei és baixa, ja que les pèrdues tèrmiques són menors en aquestes condicions.

Mereix especial atenció un nou tipus de captador solar sense coberta, de vegades anomenat coberta solar, que substitueix constructivament la teulada de l’edifici. Aquest fet permet l’abaratiment dels costos, així com la possibilitat d’incloure una major superfície de captació i una bona integració arquitectònica. Es tracta d’una superfície formada per dues planxes soldades d’acer inoxidable tractades amb crom. Cadascuna té un relleu en forma de retícula que permet un buit intersticial entre ambdues planxes, en soldar-les de manera que el relleu quedi decalat, per tal de facilitar la circulació del fluid caloportador que es troba al seu interior.

Malgrat no poder assolir les temperatures de treball dels col·lectors plans vitrificats, dóna bons resultats en aplicacions on la diferència de temperatura entre l’ambient i el circuit solar no és excessiva.

Els altres tipus de captadors solars d’aigua:
Captadors plans vitrificats
Captadors solars de buit

Tornar a: Captadors solars d'aigua

Tornar a: Els captadors solars

  captadors_solars_plans_sense_coberta.gif (12602 bytes)
Font: ENERGIE SOLAIRE