Els components dels sistemes fotovoltaics

Els components d'una instal·lació fotovoltaica depenen del tipus de sistema emprat, que pot ser autònom o connectat a la xarxa, així com de les característiques pròpies de la instal·lació. En el cas dels sistemes autònoms, els components bàsics són:

Mòduls fotovoltaics
Regulador de càrrega
Acumuladors
Inversor

En el cas dels sistemes connectats a la xarxa de distribució, no es necessita cap acumulador, donat que l’electricitat (la totalitat o bé els excedents) és lliurada a la xarxa mateixa en comptes de ser emmagatzemada, així com tampoc és necessari el regulador de càrrega. Per tant, els components bàsics dels sistemes connectats a la xarxa són:

Mòduls fotovoltaics
Inversor
Elements de connexió de la xarxa elèctrica

En qualsevol cas, la instal·lació ha de complir la normativa vigent per a Baixa Tensió i disposar dels elements habituals d'operació i protecció, com interruptors magnetotèrmics a la sortida de l'acumulador i de l'inversor, indicadors de corrent en el circuit, posta a terra, etc.

En quant al cablejat en corrent continu, és important minimitzar la longitud del cable a utilitzar. Per tant, s'ha de procurar que les distàncies entre els pannells, el regulador, les bateries i l'inversor siguin el més petites possible.

8.gif (64879 bytes)
Font:ICAEN

Tornar a: Tecnologia