Estratègies de captació de calor

Es poden classificar(*) en funció de la forma de captar la calor i de la forma d’emmagatzemar-la.

Es parla doncs de:

  • sistemes directes, com les finestres i claraboies, amb els quals la radiació entra directament a l’ambient i s’hi emmagatzema.
  • sistemes semidirectes, com hivernacles i galeries, on la captació i l’acumulació es fa en un espai intermedi entre l’exterior i l’edifici pròpiament dit.
  • sistemes indirectes, com els murs d’inèrcia, els murs Trombe i les cobertes inundades, quan la captació es fa sobre l’element acumulador, per després ser cedida a l’interior.
  • sistemes independents, com llits de còdols i els captors d’aire, on la captació de la calor es fa amb elements independents de l’edifici.

(*) Aquesta classificació és parcialment adaptada de R. Serra i H. Coch "El disseny energètic a l’Arquitectura". Edicions UPC. Barcelona 1.994

Tornar a tecnologies i estratègies